100
Tussen augustus 2009 en eind 2010 werden
ongeveer 77.000 groene kredieten toegekend
voor een totaal bedrag van 1,2 miljard EUR.
Toen in 2011 werd bekendgemaakt dat de
maatregel niet zou worden verlengd, steeg
het aantal kredieten aanzienlijk: er kwamen
in 2011 140.000 kredieten bij voor een bedrag
van 2,3 miljard EUR.
Met de stopzetting van die regeringsmaatregel
viel het fiscale voordeel van een groene lening
weg in de personenbelasting, maar de finan-
ciële sector zette nog geen punt achter zijn
bijdrage aan duurzaam en maatschappelijk
verantwoord investeren. De meeste banken
bieden dan ook nog steeds groene leningen
aan tegen een verbeterd tarief, al dan niet
deels met overheidssubsidie.
Regelgeving verplicht mensen en on-
dernemingen om meer ecologisch te
denken. Zo heeft Brussel nieuwe eco-
logische en energienormen voor on-
dernemingsgebouwen uitgevaardigd.
Die regels zullen miljardeninveste-
ringen vergen om kantoorgebouwen
tegen 2015 aan de nieuwe normen te
laten aanpassen. Financiële instellin-
gen zullen hierdoor op hun beurt ver-
plichten worden om nieuwe financie-
ringsmethoden uit te denken.
Het gaat namelijk niet alleen om de
financiering van de gebouwen, maar
ook om de residuwaarde ervan, die
bepalend is voor de garanties die op de
kredieten gevraagd moeten worden.
59.799
35.610
41.462
79.088
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
12/2011
12/2010
Consumentenkrediet
Hypothecair krediet
868.145
449.792
776.835
1.446.021
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
12/2011
12/2010
x 1.000 EUR
in aantallen
EVOLUTIE GROENE KREDIETEN 2009-2011
(
BRON: UPC-BVK)
5.
>
PRODUCTEN