107
>
Ecologische voetafdruk
Mobiliteit
Het aantal personeelsleden dat via tram,
trein, bus of metro naar zijn werk gaat, ligt
in de financiële sector een stuk hoger dan in
de rest van de dienstensector. Zeker de trein
doet het onder de openbaar vervoersmidde-
len zeer goed. Het feit dat elke medewerker
zijn jaarlijks abonnement voor het openbaar
vervoer 100% terugbetaald krijgt, draagt daar
waarschijnlijk sterk toe bij. Daarnaast staan
de hoofdkwartieren van de grootste financiële
instellingen in de grootsteden, en dan voorna-
melijk Brussel, die makkelijker bereikbaar zijn
met het openbaar vervoer. Dit is een evolutie
die vooral het laatste decennium duidelijk
wordt. Voordien was het overgrote deel van
de tewerkstelling gelokaliseerd in de regionale
kantoren van de financiële instellingen.
Verschillende financiële instellingen voorzien,
naast een fietspremie voor wie met de fiets
naar het werk komt, ook (overdekte) fietsstal-
lingen, reparatiekits en douches.
Ondanks deze inspanningen ommedewerkers
aan te zetten de wagen zo veel mogelijk thuis
te laten, scoort de auto van alle vervoersmid-
delen wel nog altijd het hoogst. Toch ligt het
percentage autogebruikers nog een stuk lager
in de financiële sector dan daarbuiten.
Ook via het bevorderen van
flexible workplaces
tracht de sector zijn ecologische voetafdruk te
beperken. Zo zijn er per 10 werknemers 8 be-
schikbare plaatsen, kunnen werknemers aan
telewerk doen, enz.
Papier en energie
De ecologische voetafdruk van de financiële
sector bestaat voor een groot deel uit papier-
en energieverbruik. Via diverse maatregelen
proberen de individuele instellingen dit ver-
bruik af te remmen:
> het lager zetten van de verwarming tijdens
de winter en het minderen van de airco tij-
dens de zomer
Werk maken van energieneutrale
bankgebouwen en milieuvriendelijk
woon-werkverkeer is een prioriteit
voor de financiële sector. Maar
ook via haar kredietverlening heeft
de sector een belangrijke hefboom
in handen voor het stimuleren
van groene investeringen.”
Danny Jacobs, Bond Beter Leefmilieu, augustus 2012