11
Ondersteuning
Bij de uitwerking van dit duurzaamheidsrap-
port werd Febelfin bijgestaan door Business &
Society, een Belgisch netwerk dat bedrijven en
bedrijfsfederaties uit verschillende sectoren
samenbrengt rond maatschappelijk verant-
woord ondernemen (MVO).
Business & Society heeft een jarenlange ex-
pertise op het vlak van duurzaamheid van on-
dernemingen. Het netwerk speelde de rol van
moderator tijdens de werkgroepvergaderin-
gen en stakeholderconsultaties, gaf ondersteu-
ning bij het bevragen van de leden en hielp
met de analyse van de antwoorden.
Stakeholders
De financiële sector gaat continu in dialoog
met zijn stakeholders. Het dialoogplatform
ngo’s
1
is hier een voorbeeld van. Dit platform
brengt aandachtspunten over maatschappelijk
verantwoord bankieren en investeren in kaart
en treedt daarover in gesprek met ngo’s, het
maatschappelijke middenveld en de financiële
wereld.
Ook bij dit duurzaamheidsrapport werden de
stakeholders nauw betrokken, zowel bij de se-
lectie van de behandelde onderwerpen als in
de concrete redactie. Dankzij panelconsulta-
ties en interviews hebben zij bijgedragen tot
de materialiteitsmatrix, de vragenlijst voor
1.
Dit is een van de drie dialoogplatformen die eind 2009 werden
opgericht door Febelfin. De andere twee zijn dialoogplatform
Consumenten en dialoogplatform Financiering van Onderne-
mingen.
de banken en het rapport. De inhoud van het
rapport is de verantwoordelijkheid van Fe-
belfin, maar Febelfin wenst hen uitdrukkelijk
te danken voor hun bijdrage.
De samenstelling van de stakeholdersgroep
die aan de panels hebben deelgenomen is:
BASF-Deloitte chair on sustainability
Belsif
Business & Society Belgium
Steunpunt voor de diensten schuldbemid-
deling van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Festival van Vlaanderen
Forum Ethibel
Université de Liège
Landelijke Bediendecentrale – Nationaal
Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-NVK)
MIVB
Onderzoeks- en Informatiecentrum van de
Verbruikersorganisaties (OIVO)
Réseau Financement Alternatif (RFA)
Vigeo
Verscheidene interviews met ngo’s, experten
inzake duurzaamheid, academici, vakbonden
en toezichthouders hebben bijgedragen tot het
bepalen van de materialiteitsmatrix.
Het hele totstandkomingsproces van dit rap-
port werd nauw opgevolgd door een interne
Febelfin werkgroep, bestaande uit CSR-mana-
gers van verschillende financiële instellingen.
>
Aanpak