16
Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
In haar actieplan
2
1
van oktober 2011 definieert
de Europese Commissie maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (MVO) als ‘de verant-
woordelijkheid van bedrijven voor het effect
dat ze hebben op de samenleving’.
Die verantwoordelijkheid veronderstelt res-
pect voor de wetgeving en de collectieve ar-
beidsovereenkomsten tussen sociale partners.
Volwaardig MVO houdt daarenboven in dat
bedrijven aandacht voor mensenrechten,
consumentenbelangen en sociale, ethische en
milieukwesties in hun bedrijfsactiviteiten en
kernstrategie integreren in nauwe samenwer-
king met hun stakeholders. Het doel is:
> zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren
voor hun eigenaren/aandeelhouders en voor
hun andere stakeholders, en voor de samen-
leving als geheel;
2.
COM(2011) 681 Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions - A renewed
EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility
(
011:0681:
FIN:EN:PDF)
watverstaanwe
ondermaatschappelijk
verantwoordondernemenen
bankieren?
Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
(
MVO) is de verantwoor­
delijkheid van bedrijven
voor het effect dat ze
hebben op de samenleving”.
Europese Commissie, oktober 2011
1.
>
VOORAF