17
> mogelijke negatieve effecten op te sporen, te
voorkomen en te verminderen.’
De praktische invulling van MVO zal altijd
verschillend zijn naargelang van de omvang
van het bedrijf en de sector waarin het actief is.
Een volwaardig MVO-beleid is volledig geïn-
tegreerd in de kernactiviteiten van een onder-
neming. Het integreren van MVO-aspecten is
noodzakelijk voor de stabiliteit en de renda-
biliteit op lange termijn. MVO is dus niet al-
leen belangrijk voor de samenleving maar ook
voor de aandeelhouders. Het is meer dan een
PR- of communicatieoefening.
Het MVO-beleid focust zich op de maatschap-
pelijke impact van de kernactiviteiten van de
onderneming. Naar gelang de aard van deze
activiteiten zal het beleid meer aandacht bie-
den voor bepaalde aspecten van MVO en
minder voor andere aspecten. MVO voor
bedrijven in de chemische sector zal bijvoor-
beeld meer nadruk leggen op de ecologische
impact. Voor financiële instellingen zal de
klemtoon veeleer liggen op de impact op de
economie en de belangen van consumenten.
Maatschappelijk
verantwoord
bankieren
Een maatschappelijk verantwoorde en duur-
zame banksector wil verantwoordelijkheid
opnemen voor het effect van zijn activiteiten
op de samenleving en is bereid hiervoor ver-
antwoording af te leggen.
De impact van het bankwezen op de stabiliteit
van de economie vraagt een integere en deug-
delijk bestuurde sector die:
> realistisch en verantwoordelijk omgaat met
de risico’s inherent aan zijn activiteit;
> transparant is naar klanten en stakeholders
over de eigen bedrijfsvoering en de aange-
boden producten;
> aandacht heeft voor zijn basisfunctie als mo-
tor van de economie, via o.a. kredietverle-
ning aan particulieren en ondernemingen.
Eigen aan de activiteiten van de financiële sec-
tor is dat hij ook op een indirecte manier im-
pact heeft op een duurzame samenleving. Via
de integratie van MVO-criteria in het beleid
rond de financiering van overheden, onder-
nemingen en particulieren worden krediet-
nemers gemotiveerd om in hun projecten met
duurzaamheid rekening te houden.
Ook via het aanbieden van duurzame pro-
ducten (bv. duurzame spaarproducten,
ethische fondsen, groene kredieten) wordt
onrechtstreeks een duurzame economie gesti­-
muleerd.
De financiële sector heeft als grote werkge-
ver ook een sociale verantwoordelijkheid. We
denken hierbij aan aantrekkelijke tewerkstel-
ling op lange termijn en een fair en evenwich-
tig remuneratiebeleid.
Ten slotte heeft de sector ook een directe
ecologische impact als gevolg van bijvoor-
beeld elektriciteits- en papierverbruik in de
vele vestigingen, en van de mobiliteit van de
werknemers.
Febelfin zal in de toekomst haar leden blijven
sensibiliseren voor het belang van MVO in
een vitale financiële sector.
>
Wat verstaan we onder maatschappelijk verantwoord ondernemen en bankieren?