22
Welke rol speelt
de financiële
sector in
de economie?
De hoofdactiviteit van de banken bestaat uit
het optreden als tussenpersoon tussen wie fi-
nanciële middelen heeft en zij die financiering
nodig hebben.
De eersten lenen hun geld aan de bank, die het
op haar beurt gebruikt om de tweede categorie
te financieren.
Hoe?
Klanten (particulieren/gezinnen, onderne-
mingen) kunnen hun geld bij de bank ‘als de-
posito geven’. Op die manier lenen ze in zekere
zin hun geld aan de bank. In ruil krijgen ze van
de bank intresten. Er bestaan verschillende
soorten van deposito’s, zoals zichtdeposito’s,
spaardeposito’s, termijndeposito’s, kasbons.
De banken zetten nadien die deposito’s om in
kredieten voor de financiering van de behoef-
ten van particulieren en gezinnen, onderne-
mingen en de overheid.
Wie geld leent bij de bank, betaalt intrest.
Dit komt omdat de bank hem een dienst ver-
leent, namelijk het ter beschikking stellen van
een bepaald bedrag gedurende een bepaalde
periode.
Door deze activiteit van de banken worden
alle geldmiddelen optimaal aangewend omdat
vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd,
FINANCIËLE SECTOR
stabiele
2.
>
WELVAART