33
Ingrijpende veranderingen
Sinds het uitbreken van de crisis is het finan-
ciële landschap grondig veranderd en heeft de
sector aan omvang ingeboet o.a. door de af-
bouw van de buitenlandse activiteiten, de vele
herstructureringen,
deleveraging
,
enz.
Het aandeel van
trading
(
het verhandelen van
financiële producten dat voor de financiële cri-
sis belangrijk was voor de rentabiliteit van de
financiële instellingen) in de handelsomzetten
is na de crisis gehalveerd. Een recente rond-
vraag gaf aan dat het aandeel van
proprietary
trading
(
het handelen voor eigen rekening,
een activiteit waarmee Belgische banken zich
voornamelijk indekken tegen prijsschomme-
lingen op de financiële markten) in de han-
delsomzetten van de banken fors gekrompen
is in de eerste jaarhelft van 2012. Het specu-
latieve element van
proprietary trading
,
dat de
crisis in 2007 en 2008 nog heeft versterkt, is
vandaag nog nauwelijks aanwezig binnen de
Belgische financiële instellingen.
Deze ingrijpende veranderingen hebben als
gevolg dat de toegevoegde waarde van de
sector in de komende jaren in grote mate zal
bepaald worden door de transformatiefunctie
(
het omzetten van spaargelden in kredieten)
en het aanbieden van performante betaalsyste-
men. De toegevoegde waarde zal wellicht lager
zijn, de druk op de sector en op de stabiliteit
van zijn verschillende takken zal verhogen.
>
Kredietverlening
0
2
4
6
8
10
12
14
2011
2010
2009
2008
2007
5,7
11
5,5
10,7
5,3
10,2
5,8
11,2
5,8
12,3
Ten opzichte van de gehele economie
Ten opzichte van de verhandelbare diensten
AANDEEL VAN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE FINANCIËLE SECTOR IN DE ECONOMIE IN %
(
BRON: NBB)