34
Zal de
financiering van
goede projecten
aan redelijke
voorwaarden
mogelijk blijven?
De financiële sector is ook tijdens de
financiële crisis kredieten blijven ver-
lenen aan gezinnen, ondernemingen
en overheden. Er dreigt dan ook geen
kredietschaarste voor wie een volwaar-
dig en gezond kredietdossier kan voor­
leggen.
Toch spreekt de financiële sector enkele
bezorgdheden uit voor de toekomst. De
nieuwe Europese regelgeving zou een
impact kunnen hebben op de beschik-
baarheid en de prijs van de kredieten
op de lange termijn. De sector zoekt
daarom naar alternatieve financie-
ringsbronnen.
De financiële sector is er zich van bewust dat
bij bepaalde ondernemers de perceptie leeft
dat krediet schaars is geworden en dat de fi-
nanciële instellingen striktere eisen opleggen
voor wie een lening aanvraagt. De berichtge-
ving in de media versterkt dit gevoel. Noch-
tans tonen de cijfers aan dat de financiële
instellingen krediet blijven verlenen aan vol-
waardige en gezonde kredietdossiers.
Sinds 2007 heeft de kredietverlening in Bel-
gië een gestage groei gekend. Zowel de markt
van de kredieten aan gezinnen als die van de
ondernemingskredieten was eind september
2012
respectievelijk met 30,4% en 19,8% ge-
groeid tegenover eind 2007. Hiermee werd
voor beide takken kredietverlening een histo-
risch hoogtepunt bereikt.
De kredietverlening houdt goed
stand in België, maar voor bepaalde
activiteiten zoals exportfinanciering
bestaan er wel financieringsuitda­
gingen. De financiële sector kan
hierbij een structurele partner zijn
om internationaal ondernemen aan
te moedigen.”
Pieter Timmermans, VBO, augustus 2012
2.
>
WELVAART