35
Kredietaanvragen
De jongste maanden stabiliseert de markt,
vooral wat betreft de kredietaanvragen. Deze
vertraging laat zich zowel optekenen bij de
kredietverlening aan particulieren als aan on-
dernemingen, en is onder meer toe te schrij-
ven aan de huidige economische conjunctuur.
Op de markt voor het hypothecair hebben
bovendien het schrappen van de overheids-
maatregelen met betrekking tot de groene
kredieten, de aangekondigde stopzetting van
de fiscale aftrekbaarheid van meerdere ener-
giebesparende maatregelen en de invoering
van de BTW-heffing op de notariskosten een
remmend effect gehad op de aanvragen.
Strengere eisen
Een studie van Eurostat van oktober 2011
toont aan dat slechts 5,7% van de kredietaan-
vragen van de KMO’s wordt geweigerd. In
Ierland is dat 26,6% en in Nederland 22,5%.
Daarmee scoort België op drie na het best van
alle Europese landen.
De Bank Lending Survey, een bevraging bij de
financiële instellingen over hun toekennings-
voorwaarden bij de aanvraag van een krediet,
toont aan dat hun toekenningsvoorwaarden
tussen 2009 en begin dit jaar niet werden ver-
strengd. Momenteel is hier echter een kente-
ring merkbaar. In het derde kwartaal van 2012
werden de voorwaarden voor de tweede maal
op rij verstrengd (Bank Lending Survey van
oktober 2012).
Ook voor de nabije toekomst wordt verwacht
dat deze verstrengde voorwaarden aanhou-
den. Dat zou onder meer het gevolg zijn van
een stijging van hun eigen financieringskost,
de algemene economische realiteit, de voor-
uitzichten voor sommige bedrijfstakken of
ondernemingen, de vooruitzichten voor de
woningmarkt, de ongunstiger geworden on-
derpanden en de druk op de marges.
Schuldenlast
De financiële instellingen verlenen niet en-
kel voldoende kredieten, zij waken ook over
een goed evenwicht tussen het toekennen van
kredieten en het voorkomen van overmatige
schuldenlast. De nauwgezette aandacht voor
dit evenwicht zorgt ervoor dat België in verge-
lijking met de andere Europese landen een re-
latief lage schuldgraad heeft. In 2011 bedroeg
de schuld van de gezinnen 55,3% van het bru-
to binnenlands product (BBP). Het Europese
gemiddelde lag toen op 87,1%.
>
Kredietverlening
55,3
57,3
59,2
62,0
64,9
66,5
67,8
86,3
86,9
87,1
101,7
102,4
124,5
134,6
149,3
0
40
80
120
160
België
Oostenrijk
2
Italië
2
Duitsland
2
Frankrijk
2
Griekenland
Finland
2
Zweden
Spanje
EU-14
1
VerenigdKoninkrijk
Portugal
Ierland
2
Nederland
Denemarken
Bron:VoorstellingenberekeningenFebel nopgegevensEurostat
1.
EU-14:ongewogen rekenkundiggemiddeldevande 14EU-lidstaten
opgenomen indezeEuropesevergelijking.
2.
Gegevens2010.
EUROPESE VERGELIJKING SCHULDGRAAD
GEZINNEN (FINANCIËLE SCHULDEN ALS %
VAN HET BBP, 2011)