37
aanleg van een autosnelweg zijn of de bouw
van een ziekenhuis. De sector maakt zich sterk
dat er een publiek is dat in duurzame sociale
projecten wil investeren. Zowel verzekeraars/
pensioenfondsen als particulieren kunnen in-
teresse hebben voor een dergelijk product: de
tranche van 1 tot 7 jaar kan worden verkocht
aan de particuliere klanten, de tranche van
7
tot 30 jaar aan de verzekeringsmaatschap-
pijen. Het biedt aan de belegger een moge-
lijkheid tot diversificatie. De realisatie van die
projecten kan ook helpen de relance op gang
brengen.
Transparantie
en kredietverlening
Belangrijke pijnpunten in de kredietverlening
aan ondernemingen is de snelheid waarmee
kredietaanvragen afgehandeld worden en de
communicatie errond. De jongste maanden is
gebleken dat de weinige ondernemers aan wie
een krediet geweigerd wordt, graag willen we-
ten waarom die weigering werd uitgesproken.
Daarom engageerden de financiële instel-
lingen zich in het dialoogplatform ‘Financie-
ring van Ondernemingen’, een overleggroep
van financiële instellingen en ondernemin-
gen binnen Febelfin, om binnen de veertien
bankwerkdagen een antwoord te geven op een
goed gedocumenteerde kredietaanvraag.
Zowel voor de particuliere kredieten als voor
consumentenkredieten zijn het toekennen
van een krediet en de bijhorende criteria trou-
wens streng gereguleerd. De criteria staan be-
schreven in de ‘principes om op verantwoorde
wijze consumenten- en hypothecair krediet
aan te gaan en te verstrekken’. Voor de onder-
nemingskredieten is er de ‘gedragscode tussen
banken en ondernemingen in het kader van
de kredietverlening’.
>
Kredietverlening
+30,4%
+19,8%
Eind 2007
September 2012
Kredieten aan
ondernemingen
Kredieten aan
gezinnen
139,3
181,7
97,1
116,2
EVOLUTIE VAN HET KREDIETVOLUME
IN MIA EUR
(
BRON: NBB)
De financiële sector neemt wel dege-
lijk zijn rol van financierder van de
economie op. Zowel de markt van de
kredieten aan gezinnen als die van
de ondernemingskredieten was eind
september 2012 met 30,4 en 19,8% ge-
groeid tegenover eind 2007.