39
brengen bedrijven naar de beurs of adviseren
ondernemingen over hoe ze zich optimaal
kunnen financieren. De financiering van ex-
portactiviteiten hoort daar uiteraard ook bij.
De zogenaamd speculatieve activiteiten die
een belangrijk deel van de activiteit van Ame-
rikaanse zakenbanken uitmaken, komen in
België amper nog voor.
Regulering
Maar zelfs het traditionele zakenbankieren
van de Belgische banken dreigt onder druk te
komen. In het kader van de omzetting van Ba-
sel III stelt de Europese Commissie voor dat
banken meer kapitaal moeten reserveren voor
hun handelsfinanciering. Deze hogere risico-
dekking zal er waarschijnlijk voor zorgen dat
de exportkredieten duurder zullen worden.
Tijdens de Ecofin-vergadering van 2 mei 2012
kon minister van Financiën Steven Vanackere
wel bekomen dat er wellicht een soepeler risi-
coweging komt voor exportkredieten. Op die
manier kunnen internationaal gerichte onder-
nemingen blijven genieten van een exportfi-
nanciering die betaalbaar blijft. Samen met
minister van Financiën Steven Vanackere en
Vlaams minister-president Kris Peeters werkt
de sector volop initiatieven uit om dat te kun-
nen garanderen.
Ondersteunende initiatieven
Ook het Platform Financiering van Onderne-
mingen, het dialoogplatform van de financiële
sector dat het vertrouwen van ondernemers
in de sector wil versterken, vertrekt vanuit het
principe dat exportfinanciering nodig is om
ons welvaartspeil te behouden. Het Platform
onderzoekt hoe financiering van export gefa-
ciliteerd kan worden en welke regelgeving een
bedreiging kan vormen. Zeker met de nieuwe
internationale bankenregels is dit een belang-
rijk aandachtspunt.
>
Kredietverlening
80%
is het aandeel van de export
in het Belgisch bruto
binnenlands product
(
bbp).