47
Geeft de
sector genoeg
terug voor de
verkregen steun?
De overheden hebben de financiële sec-
tor gered om te vermijden dat de Belgi-
sche economie de adem afgesneden zou
worden en de spaargelden van de bur-
gers in gevaar zouden komen. De sec-
tor heeft hierdoor zijn primaire taken
kunnen verderzetten: het verlenen van
krediet, het aanbieden van betaalsyste-
men en het zorgen voor tewerkstelling.
Een deel van de overheidssteun wordt
ondertussen terugbetaald tegen een
hoge intrestvoet.
De overheden hebben tijdens de financiële
crisis 20 miljard EUR gepompt in kapitaals-
verhogingen bij financiële instellingen in
moeilijkheden. Er werden bovendien garan-
ties geboden waardoor de liquiditeitsnoden
(
met andere woorden de mate waarin aan
betalingen op korte termijn kunnen worden
voldaan) van een aantal financiële instellingen
overbrugd konden worden en de spaargelden
van de Belgische spaarders beschermd kon-
den worden. Een deel van die bijdragen wordt
momenteel terugbetaald via een penaliseren-
de intrestvoet tot 8%. Deze uitzonderlijk hoge
intrestvoet heeft als onbedoeld gevolg dat er,
in het huidige economische klimaat, onrealis-
tische rendementen worden gevraagd van de
betrokken financiële instellingen.
Vrijwaren financieel systeem
De financiële inspanningen van de overheden
hadden niet zozeer als doel om de financiële
instellingen overeind te houden, maar vooral
om het financiële systeem te vrijwaren en de
economie draaiende te houden. Die doelstel-
lingen zijn ook effectief verwezenlijkt. De fi-
nanciële sector kon zijn taken in het kader van
de kredietverstrekking en de betaalsystemen
verder zetten. Bovendien bleef hij zijn rol als
belangrijke werkgever spelen.
Sinds eind 2007 heeft de financiële sector
87,3
miljard EUR bijkomende kredieten ver-
strekt aan ondernemingen, gezinnen en over-
heden. Die kredieten dragen onverminderd
bij tot de economische groei. Onderzoek aan
de KU Leuven in 2011 wees uit dat de finan-
ciële sector goed was voor een vijfde van de
totale economische groei die België vorig jaar
heeft gekend.
>
Financiële stabiliteit