48
Betaalsystemen spelen een belangrijke rol in
de goede werking van onze economie. Inno-
vatief en veilig betaalverkeer zijn van cruciaal
belang. De financiële sector heeft dit betaal-
verkeer te allen tijde gewaarborgd, ook na het
uitbreken van de crisis.
Tewerkstelling neemt een centrale plaats in
binnen een sterke economie. Vandaag ver-
schaft de financiële sector werk aan onge-
veer 100.000, veelal hoog opgeleide, mensen.
Daarnaast is de sector ook goed voor ongeveer
120.000
indirecte jobs. Het tewerkstellingskli-
maat staat echter onder druk. De financiële
sector kampt met een hoge werkdruk en een
rigide imago waardoor hij het moeilijk heeft
om nieuwe krachten te rekruteren en aan
boord te houden.
Bijdragen
De financiële sector draagt de jongste jaren
nog meer dan vroeger bij tot de Schatkist. In
2011
betaalde de sector voor 2,3 miljard EUR
vennootschapsbelasting, roerende voorhef-
fing, BTW, enz.
Bovenop de reguliere belastingen, die voor alle
ondernemingen gelden, worden er aan de fi-
nanciële sector specifieke bijdragen gevraagd.
De niet-aftrekbare BTW voor finan­ciële in-
stellingen en de bankenheffing zijn hier voor-
beelden van. De bankenheffing bestaat uit vier
componenten: de bijdrage voor depositobe-
scherming (DGS) aan het bijzonder Bescher-
mingsfonds, de bijdrage voor fiscale stabiliteit
(
FSC), de abonnementstaks op de geregle-
menteerde spaardeposito’s en de jaarlijkse taks
op kredietinstellingen. De finan­ciële instellin-
gen betalen in 2012 een bedrag van 1,3 miljard
EUR voor de totale bankenheffing.
We moeten ons deel van de
verantwoordelijkheid opnemen
en mee vorm geven aan
verandering. Tegelijkertijd
moeten we de eer van het
bankiersschap benadrukken.”
Etienne De Callataÿ, Bank Degroof, september 2012
3.
>
DEUGDELIJK BESTUUR