49
Bemiddelaar
De financiële sector heeft als bemiddelaar tus-
sen de financiële en economische actoren, de
burgers en de overheden een belangrijke rol
te spelen op fiscaal vlak. Hij staat in voor het
merendeel van de financiële stromen. Vanuit
die rol faciliteert hij het innen van een aantal
belastingen, bijvoorbeeld het inhouden van de
roerende voorheffing of de bedrijfsvoorhef-
fing. In totaal wordt een bedrag van 2,5 mil-
jard EUR geïnd wordt via de financiële sector.
Steeds vaker worden de financiële instellingen
opgeroepen om de fiscus te helpen bij het in-
nen van de diverse heffingen.
De jongste jaren is er ook meer informatie-
uitwisseling tussen de financiële sector en de
fiscus voor fiscale doeleinden. Die uitwisseling
gebeurt automatisch (bijvoorbeeld burgers die
verplicht worden om hun buitenlandse reke-
ningen aan te geven bij de Nationale Bank van
>
Financiële stabiliteit
SAMENSTELLING BANKENHEFFING IN 2012
IN MIO EUR
(
BRON: FEBELFIN/NBB)
81
175
258
580
251
Abonnementstaks
Recurrente bijdrage DGS
Tijdelijke bijkomende bijdrage DGS
FSC
Jaarlijkse taks op kredietinstellingen
België) of op vraag van bevoegde instanties
(
bijvoorbeeld opheffing van het bankgeheim
bij vermoeden van fraude).
De financiële sector werkt momenteel enkele
voorstellen uit om de procedures hieromtrent
te vereenvoudigen.