52
kredieten op langere termijn, bijvoorbeeld om
grote projecten zoals de bouw van ziekenhui-
zen te financieren. Zeker wanneer de econo-
mie opnieuw aanzwengelt, en de vraag naar
leningen fors zal stijgen, zal het voor financiële
instellingen niet gemakkelijk worden om hun
rol als financier van de economie, binnen het
Basel III-kader, te blijven vervullen. Indien
de financiële instellingen te veel moeten af-
bouwen, zal dat rechtstreeks effect hebben op
hun toegevoegde waarde en de mate waaraan
ze aan de vraag naar kredietverlening kunnen
voldoen.
Consumentenbescherming:
MiFID
Basel III is niet de enige regelgeving die im-
pact heeft op maatschappelijke rol van de fi-
nanciële instellingen. Vier jaar na het ontstaan
van beleggingsrichtlijn MiFID I, heeft de Eu-
ropese Commissie in oktober 2010 deze regels
verscherpt in MiFID II. De
suitability
test
die
aangeeft of een beleggingsproduct al dan niet
strookt met het beleggersprofiel van een klant,
moet bijvoorbeeld voortaan elk jaar worden
afgelegd. Ook als het beleggersprofiel van de
klant in de tussentijd niet is veranderd.
Toezicht
Het toezicht op de banken is de jongste tijd in-
grijpend gewijzigd. N.a.v. de Twin Peaks-wet-
geving, die de architectuur voor het toezicht in
België uittekent, kan de toezichthouder (NBB)
bijv. strategische beslissingen van systeemban-
ken blokkeren, als gevreesd wordt dat die de
financiële stabiliteit in het gevaar zouden kun-
nen brengen.
Ook op Europees niveau zitten er nog een
aantal nieuwe initiatieven in de pijplijn. Eén
daarvan voorziet in de creatie van een Euro-
pese bankenunie die onder het toezicht van
de Europese Centrale Bank zou vallen. Dat zal
het toezicht op de banken in Europa eenvor-
miger maken.
De bankenunie zou over één depositogarantie-
systeem beschikken en op een gelijkvormige
manier financiële instellingen in moeilijkhe-
den ontmantelen, onder meer met behulp van
een op voorhand opgesteld bankentestament.
De voorstellen rond crisismanagement laten
de autoriteiten toe om in een vroeg stadium
in te grijpen als een bank in de problemen
komt. Ook moeten ze bewerkstelligen dat, als
de bank niet meer te redden blijkt, de kosten
voor herstructurering en afwikkeling afge-
wenteld kunnen worden op de eigenaars van
de bank en op haar schuldeisers (aandeelhou-
ders, obligatiehouders, enz.) in plaats van op
de belastingbetaler.
Het Europese DGS-systeem moet ervoor zor-
gen dat de spaargelden van de Belgische bur-
gers gewaarborgd blijven wanneer een bank in
de problemen komt. Voor de crisis waren de
spaargelden gewaarborgd tot 20.000 EUR. Nu
is dat bedrag opgetrokken tot 100.000 EUR.
Om deze bedragen te kunnen waarborgen,
moeten de financiële instellingen uiteraard
hogere DGS-bijdragen betalen.
Binnen de creatie van een Europese ban-
kenunie wordt momenteel gewerkt aan een
systeem dat alle nationale DGS-regelingen
gelijkschakelt. Het is dus oppassen voor nati-
onale regelingen die kunnen indruisen tegen
de internationale regelgeving. De financiële
3.
>
DEUGDELIJK BESTUUR