54
Zijn de risico’s
die de banken
nemen
maatschappelijk
verantwoord?
De definitie van risicovol gedrag is niet
altijd gemakkelijk te bepalen. Het staat
vast dat elke financiële instelling zal
streven naar een zeker rendement om
haar dienstverlening ten volle te kun-
nen uitvoeren en om een duurzame
groei te realiseren. Hoe hoger ze mikt
qua rendement, hoe meer risico’s ze zal
moeten nemen.
Sinds 2008 is de aandacht voor een efficiënt
risicobeheer gestaag toegenomen. In de eerste
plaats omdat de regelgeving rond en de con-
trole op het risicobeheer fors is aangescherpt.
Sinds de invoering, in 2006, van het Basel II-
akkoord over de kapitaalvereisten voor finan-
ciële instellingen besteden de toezichthouders
steeds meer aandacht aan het risicoprofiel of
de zogenaamde
risk
appetite
van krediet- en
beleggingsinstellingen. Deze toezichthouders
proberen het risicoprofiel van een instelling
zorgvuldig in kaart te brengen en de kwaliteit
van het risicobeheer op te drijven.
De Nationale Bank van België (NBB), een van
de twee Belgische toezichthouders, heeft daar-
voor een reeks instrumenten ontwikkeld. Zo
is er bijvoorbeeld het
Internal Capital Adequa-
cy Assessment Process
of ICAAP. De ICAAP
stelt elke instelling in staat een intern kapitaal-
beoordelingsproces uit te werken en kapitaal-
doelstellingen vast te leggen die aansluiten bij
haar risicoprofiel en bij de kwaliteit van haar
interne controles. Die interne controles zijn in
handen van de effectieve leiding van een bank
of beleggingsonderneming. Die moeten hun
beoordeling van de interne controle aan de
NBB rapporteren.
De financiële instellingen hebben de jongste
jaren fors geïnvesteerd in een beter risicobe-
heer, scherpere interne controles en betere
rapportage.
Het aantal personeelsleden in het departe-
ment Risk, dat risico’s identificeert, beoor-
deelt en beheert, is tussen 2008 en 2011 met
een kwart (24%) gestegen. Het aantal mensen
in Compliance, de afdeling die er op toeziet
dat alle regels binnen de instelling gerespec-
3.
>
DEUGDELIJK BESTUUR