55
>
Risicobeheer
teerd worden, nam zelfs met 70% toe. Alleen
in het departement Audit, dat instaat voor de
controle achteraf, verminderde het aantal per-
soneelsleden met 15%. Het totale personeels-
bestand in de drie departementen is bij de
vier grootbanken gestegen van 978 in 2008 tot
1.178
in 2011, een toename met 21%. Deze cij-
fers wijzen erop dat de instellingen er bewust
voor gekozen hebben ommeer de focus te leg-
gen op preventie in plaats van controle na de
feiten, en dat ze daar ook fors in investeren.
Wat is risicovol gedrag?
De definitie van risicovol gedrag is niet altijd
gemakkelijk te bepalen: welke politiek kan
omschreven worden als risicovol en welke
niet? Voor 2007 heerste de illusie dat een nul-
risico mogelijk was, bijvoorbeeld voor lenin-
gen aan overheden. De gebeurtenissen van de
jongste jaren hebben echter aangetoond dat
zogezegde veilige en risicoloze beleggingen
toch een zeker risico kunnen inhouden.
RENDEMENTSDOELSTELLING IN FUNCTIE
VAN ROE
(
BRON: FEBELFIN)
0,6% 3,9%
3,3%
24,7%
13,8%
Tussen 5% en 8%
Tussen 8% en 10%
Tussen 10% en 12%
Tussen 12% en 14%
Tussen 14% en 16%
16%
en boven
Niet van toepassing
Bevraging banken-leden mei 2012
0,1%
53,7%
De financiële crisis heeft er wel voor gezorgd
dat de financiële instellingen meer aandacht
schenken aan de kwaliteit van hun risicobe-
heer. Hiermee willen ze vermijden dat dezelf-
de problemen zich opnieuw voordoen.
Meer dan de helft van de sector (54% of 7
van de 19 bevraagde instellingen) bepaalt zijn
doelstellingen niet meer op basis van Return
on Equity. 38% (6 van de 19 bevraagde instel-
lingen) stelt zich doelstellingen van boven de
12%.
Deze doelstelling is sterk ingegeven door
het internationale karakter van de Belgische
financiële sector. 82% van de instellingen heeft
haar hoofdzetel in het buitenland en voelt dan
ook een grotere druk van de financiële mark-
ten en haar buitenlandse aandeelhouders om
een hoger rendement te behalen. Het spreekt
voor zich dat hoe hoger de rendementsdoel-
stelling ligt, hoe meer risico er waarschijnlijk
wordt genomen om dit rendement te behalen.