59
Onder impuls van de regelgeving rond deug-
delijk bestuur hebben verschillende financiële
instellingen hun eigen strategie ontwikkeld om
CSR in hun beleid te integreren. Voor elke in-
stelling is die verschillend met eigen accenten
en een mix van uiteenlopende CSR-elementen.
Een constante voor elke instelling is dat de uit-
gestippelde strategie moet gedragen worden
door de hele organisatie en dat bij elke beslis-
sing ethisch en integer handelen voorop staat.
71%
van de sector (11 van de 19 bevraagde in-
stellingen) hanteert specifieke procedures om
de maatschappelijke en ecologische risico’s
van de beslissingen te evalueren. Die procedu-
res komen tot stand in overleg met het topma-
nagement, de werknemers en hun vakbonden,
klanten, commerciële partners, investeerders
en niet-gouvernementele organisaties (ngo).
Op die manier worden de risico’s van bepaalde
beslissingen snel duidelijk.
Om te slagen moet de CSR strategie doordrin-
gen in alle geledingen van het bedrijf en moet
iedereen ethisch en integer handelen. Ieder-
een hiervoor sensibiliseren en stimuleren is de
opdracht van de CSR-manager.
Bij 90% van de sector (9 van de 19 bevraag-
de instellingen) is er zo’n specifieke manager
aangesteld. In 1,4% van de sector (4 van de 19
bevraagde instellingen) rapporteert de CSR-
verantwoordelijke rechtstreeks aan de CEO.
Hierdoor kan hij zijn invloed laten gelden
>
Ethisch ondernemen
Dit rapport geeft een goed overzicht
van hoe de sector de maatschappelijke
verantwoordelijkheid opneemt. Dit is
uitermate belangrijk voor een sector die
de laatste jaren aan geloofwaardigheid
heeft ingeboet. Vooral omdat deze
sector een kritieke rol speelt in onze
economie. Ik hoop dat dit rapport verder
uitgediept kan worden in de toekomst
en aangevuld kan worden met concrete
doelstellingen en cijfermateriaal.”
Sabine Denis, Business & Society, oktober 2012