64
19
bevraagde instellingen) zetelt er minstens
één onafhankelijke deskundige in het comité.
Loonkloof
De lonen van de hoogste directieleden in Bel-
gische financiële instellingen liggen een stuk
lager dan die van hun collega’s in het buiten-
land. Hierdoor is de loonspanning in de Bel-
gische financiële sector kleiner. Belgische fi-
nanciële instellingen betalen hun werknemers
ook beduidend beter dan het gemiddelde in
de dienstensector. Toch wil dit niet zeggen dat
er geen loonkloof bestaat.
Het verschil tussen de verloning van een di-
rectielid en een werknemer aan het loket is
aanzienlijk. Bonussen worden bovendien niet
zo snel uitgekeerd aan het lager management.
Ook de verloningsmethodiek wordt regelma-
tig besproken op het niveau van de sector en
met de vakbonden.
4.900
2.300
5.200
2.400
5.250
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Bedrag in de nanciële sector
Bedrag in de dienstensector
mediaan premies 2009
mediaan premies 2008
mediaan premies 2007
2.500
GEMIDDELDE BONUS IN EUR
(
BRON: FOD ECONOMIE)
De gemiddelde bonus in de finan-
ciële sector lag in 2009 op iets meer
dan 5.000 EUR bruto. Deze bonussen
werden hoofdzakelijk toegekend aan
het hogere management en bepaal-
de specifieke profielen. In de gehele
dienstensector was dat iets meer dan
2.000
EUR.
3.
>
DEUGDELIJK BESTUUR