5
1.
VOORAF
>
Voorwoord
Tijdens de financiële crisis, maar ook tijdens
de staatsschuldencrisis die daarop volgde, zijn
financiële instellingen niet meer uit het oog
van de storm geweest. Wellicht daarom groei-
de, zowel binnen als buiten de financiële sec-
tor, de vraag om de maatschappelijke rol van
de financiële instellingen toe te lichten. Een
vraag die de sector niet wilde of kon negeren.
Over het belang van de financiële instellingen
voor de samenleving kunnen we kort zijn. Ze
zijn de hoeders van het spaargeld van de bur-
gers. Ze vervullen een cruciale rol in het be-
taalverkeer. En meer dan waar ook ter wereld
zijn Belgische financiële instellingen krediet-
verleners die de gezinnen, de overheden en de
ondernemingen, en in het bijzonder de kmo’s,
van de nodige zuurstof voorzien. Buiten
Europa financieren ondernemingen en zelfs
overheden zich eerst via de kapitaalmarkten,
en pas in tweede instantie via de financiële in-
stellingen. Hier is het net andersom.
Financiële instellingen zijn ook belangrijke
spelers op het gebied van tewerkstelling (en bij
uitbreiding in de maatschappelijke solidariteit
via de sociale bijdragen), fraudebestrijding
of fiscaliteit (bijvoorbeeld via de voorheffin-
gen en bankenheffingen die naar de schatkist
vloeien).
Kortom: Belgische financiële instellingen
staan ten dienste van mens en samenleving.
Die cruciale rol brengt ook plichten met zich
mee. Daarom heeft de sector zich sinds de
financiële crisis losbrak, meermaals, zoniet
voortdurend, een spiegel voorgehouden. We
hebben geluisterd naar klanten, hebben met
vakbonden en andere partners gereflecteerd
over wat er misgegaan was en nagedacht over
remedies om de sector vitaler en duurzamer te
maken. Die oefening heeft geresulteerd in wat
hier voorligt: een rapport dat de maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid van de financiële
sector in kaart probeert te brengen.
Het allereerste
rapport over de maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid
van de Belgische
financiële sector behandelt 22 thema’s die het
hart van het Belgische bankwezen raken. De
thema’s zijn opgevat als vragen die de samen-
leving zich zou kunnen stellen. Ze zijn afge-
bakend na verschillende consultaties bij sta-
keholders – van banken over werknemers en
leveranciers, tot consumentenverenigingen,
niet-gouvernementele organisaties, toezicht-
houders of academici. Wij willen hen in dit
rapport dan ook van harte bedanken voor hun
input en inzet om de bouwstenen te helpen
zoeken voor een duurzamere financiële sector.
Het rapport kijkt naar het verleden, maar het
moet vooral een leidraad voor de toekomst
zijn. Een toekomst waarin de financiële sector
zijn engagement tegenover de samenleving
waarmaakt en nog verder uitdiept. Waarin hij
zijn verwezenlijkingen in kaart brengt, maar
ook zijn uitdagingen identificeert op zijn route
naar een duurzamere wereld en samenleving.
Filip Dierckx
Michel Vermaerke
Voorzitter Febelfin
Chief Executive
Officer Febelfin