83
>
Duurzaam personeelsbeleid
aan naar 50-50. Bij het uitvoerend personeel
bestaat de meerderheid uit vrouwen (64,82%
van het totaal). Er is echter nog geen sprake
van een evenwicht tussen mannen en vrou-
wen in hogere functies (directie- en kaderle-
den): het percentage vrouwelijke kaderleden
bedraagt momenteel 39,72%, het percentage
vrouwen met een directiefunctie gaat in de
richting van 25% (23,31%).
De gemiddelde leeftijd van de werknemers in
de banksector ligt tussen 43 en 44 jaar; de ge-
middelde anciënniteit bedraagt 18 jaar. Meer
dan 30% (30,14%) van de medewerkers in de
banksector is 51 jaar of ouder.
De financiële instellingen streven er ook naar
een beleid uit te tekenen waarin de tewerkstel-
ling van personen met een beperking en per-
sonen van buitenlandse origine centraal staat.
Concrete cijfers voor de sector zijn hierover
niet beschikbaar maar naar de toekomst toe is
er zeker ruimte om meer medewerkers aan te
werven uit deze kansengroepen.
Op 2 juli 2007 werd in de financiële sector een
Diversiteitscharter van kracht. Twee kernlij-
nen staan daarin centraal: meer diversiteit
en onderling respect op de werkvloer. Het
Charter voorziet bijvoorbeeld dat de perso-
neelsafdelingen van de financiële instellingen
oog moeten hebben voor de aanwerving van
personen met een handicap.
Samen met de vakbonden werd in 2009 en
2010
ook een kleinschalig pilootproject op po-
ten gezet dat zich richtte tot personen van bui-
tenlandse origine met een hoog opleidings­-
niveau die nog niet lang in ons land aange-
komen waren. Andere instroomkanalen dan
de traditionele recruteringsagentschappen
werden aangesproken om deze personen te
bereiken. Een tiental personen hebben gedu-
rende een jaar gewerkt binnen de financiële
sector en konden tijdens dat traject op extra
begeleiding en opleiding rekenen. Acht onder
hen kregen na afloop van het project een vaste
job aangeboden.
Werkklimaat
De financiële sector tracht ernaar zijn werk-
nemers een gezonde werkomgeving te bieden.
86%
van de sector (16 van de 19 bevraagde
instellingen) staat zijn werknemers toe om via
een flexibel uurrooster te werken. 27,7% van
de bedienden werkt deeltijds, en 13,4% van
het totale aantal personeelsleden maakt ge-
bruik van een of andere vorm van tijdskrediet.
Voor het aantrekken en behouden
van talent is het inbouwen van
job flexibiliteit en erkennen van
work life balance een must !”
Ann Van de Perre, Strategische werkgroep Febelfin, september 2012