84
98%
van de sector (14 van de 19 bevraagde in-
stellingen) biedt zijn werknemers de mogelijk-
heid om van thuis uit te werken. Dat aantal ligt
erg hoog in vergelijking met andere sectoren.
Thuiswerk heeft niet alleen een positief effect
op de mobiliteit, het zorgt er bovendien voor
dat werknemers de werklast beter kunnen
combineren met hun thuisleven.
Werknemers uit de financiële sector genieten
van een resem sociale voordelen, afhanke-
lijk van de individuele politiek per financiële
instelling. Voorbeelden zijn: toegang tot ge-
zonde voeding (voornamelijk via het bedrijfs-
restaurant), het gratis of tegen een verminderd
tarief ter beschikking hebben van sportfacili-
teiten of het kunnen volgen van programma’s
om beter om te leren gaan met stress. Som-
mige financiële instellingen voorzien ook in-
ternationale uitwisselingsprogramma’s, kin-
deractiviteiten tijdens de schoolvakanties of
een crèche.
De financiële sector biedt, bovenop de 20 wette-
lijke vakantiedagen en de 10 wettelijke feestda-
gen, nog een aantal bijkomende vakantiedagen.
Veel financiële instellingen stimuleren hun
medewerkers om elke 5 à 7 jaar van functie
te veranderen. Zo proberen ze de motivatie
van hun medewerkers op peil en hun produc-
tiviteit intact te houden. Ook in de collectieve
arbeidsovereenkomsten (CAO) van de bank-
sector wordt gestreefd naar een personeelsbe-
leid waarin een ruime inzetbaarheid van de
medewerkers gedurende hun hele loopbaan
centraal staat. De cao’s voorzien ook dat me-
dewerkers die van functie veranderen, bege-
leiding krijgen.
Opleiding
Vorming is voor de financiële sector een per-
manent aandachtspunt. De cijfers tonen aan
dat het aantal vormingsdagen amper afneemt
naarmate het personeel ouder wordt. De jong-
ste cijfers van de Nationale Bank van België
(
ze dateren van 2010) geven aan dat de finan-
ciële sector 2,75% van de bruto salarismassa
aan vorming spendeert. Het gemiddelde bij
de Belgische ondernemingen bedraagt 1,64%.
De doelstelling die staat beschreven in het Ge-
neratiepact ligt op 1,9%.
Per werknemer geeft de financiële sector ge-
middeld 2.000 EUR uit aan opleiding per jaar.
In de andere sectoren ligt dat bedrag een eind
onder de 500 EUR.
De crisis heeft er wel voor gezorgd dat het ter
beschikking stellen van opleidingen selectiever
is geworden. Zo worden er meer interne oplei-
dingen gegeven en worden de opleidingen die
door externe partijenworden verzorgd beperkt.
Ook worden vaker nieuwe methodes gebruikt,
zoals
e-learnings
,
om de kosten te drukken en
toch opleidingen te kunnen blijven bieden.
2.000
1.250
200
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Niet- nanciële
ondernemingen
Telecom
Finaniële sector
JAARLIJKSE UITGAVE OPLEIDING PER
WERKNEMER 2009 IN EUR
(
BRON: FOD ECONOMIE)
4.
>
MENSEN