89
Hoe zorgt
de financiële
sector ervoor
dat niemand
financieel wordt
uitgesloten?
De financiële sector vestigt bijzondere
aandacht op mensen die het financieel
moeilijker hebben in de samenleving.
De basisbankdienst zorgt ervoor dat
iedereen minimaal een zichtrekening
heeft. Microfinanciering probeert kre-
dietverlening open te stellen voor per-
sonen waarvoor de traditionele wegen
afgesloten zijn.
Naar de toekomst toe dient de finan-
ciële sector erover te waken dat de stij-
gende digitalisering van producten en
diensten er niet toe leidt dat mensen
achterop raken.
Basisbankdienst
Het kan gebeuren dat een klant geen zichtre-
kening kan openen omwille van zijn financiële
toestand. Of doordat zijn vroegere rekeningen
zijn afgesloten. Zonder zichtrekening wordt
het echter moeilijk om bijvoorbeeld alle factu-
ren te betalen of geld af te halen. Om iedereen
de kans te geven zijn betalingen te regelen is
sinds 2003 de basisbankdienst wettelijk gere-
geld. Deze dienst zorgt ervoor dat iedere con-
sument in België recht heeft op een zichtreke-
ning, tegen een maximale kost van 13,97 EUR
per jaar.
Aan de basisbankdienst zijn enkele voorwaar-
den verbonden: zo mag een consument niet
meer dan 6.000 EUR aan spaargelden of kre-
dietovereenkomsten hebben, en mag hij geen
criminele feiten gepleegd hebben.
In 2011 hebben 12 financiële instellingen
1.095
nieuwe basisbankdiensten geregistreerd.
Sinds 2003 komt het totale aantal diensten
>
Steun aan de gemeenschap
STATISTIEKEN BASISBANKDIENST 2011
Aantal banken die basisbankdiensten
hebben geregistreerd
12
Aantal geopende basisbankdiensten
1.095
Totaal aantal bestaande
basisbankdiensten
8.605
Aantal weigeringen van openingen van
basisbankdiensten
11
8
Aantal opgezegde basisbankdiensten
12
981
11.
In de meeste gevallen waarin werd geweigerd om een rekening
te openen, gold als reden dat de aanvrager reeds houder was van
een zichtrekening.
12.
De belangrijkste reden van opzegging is het verzoek daartoe door
de houder zelf.