>
Duurzame producten
dat de invulling van duurzaam of ‘ethisch’ niet
voor iedereen hetzelfde is. Kernenergie, tabak
of genetisch gemodificeerde organismen zijn
voorbeelden van zogenaamde controversiële
activiteiten waarvan de financiering via een
duurzaam product ter discussie staat.
Enkele minimumnormen moeten dan ook
worden gerespecteerd. Omvangrijke finan-
ciering van de wapenindustrie of van bedrij-
ven die op flagrante wijze de mensenrechten
schenden, zijn volgens de maatschappelijke
normen moeilijk te verantwoorden. Het is
voor de consument van groot belang om op
een gemakkelijke en duidelijke manier te
kunnen achterhalen of de invulling van duur-
zaamheid van een product aansluit bij zijn
persoonlijke visie hierover. Daarnaast moet
hij er op kunnen rekenen dat het product dat
hij heeft aangekocht ook effectief, rechtstreeks
of onrechtstreeks, duurzame doeleinden
ondersteunt.
In dat kader heeft Febelfin een aanbeveling
uitgewerkt voor haar leden.
Alle informatie daarover is terug te vinden op
.
Duurzame beleggingsfondsen
Sinds 2001 kijkt Beama, de vereniging voor
beleggingsproducten, toe op de kwaliteit van
de instellingen voor collectieve belegging
(
ICB’s) die duurzaam en maatschappelijk ver-
antwoord investeren (DMVI). Aanvankelijk
was het aandeel van de ICB’s op de Belgische
markt beperkt: de duurzame beleggingsfond-
sen (DMVI-ICB’s) vertegenwoordigden 1%
van alle in België gecommercialiseerde ICB’s.
Tussen 2004 en 2010 steeg het aandeel van de
Febelfin’s aanbevelingen en verwijzingen
naar beste praktijken zijn een uitstekende
opstap naar een kwaliteitsnorm, die
nog aan kracht kan winnen door strikte
afdwingbaarheid, onafhankelijke controle
en mogelijk op termijn een wettelijk
kader. Een actieve maatschappelijke
dialoog en afspraken rond rekenschap
zijn zonder twijfel ingrediënten die de
impact en de integriteit van
duurzame investeringen verzekeren.”
Herwig Peeters, Forum Ethibel, september 2012
97