28
De bankbalans
De maatschappelijke rol en verantwoordelijk-
heid van een bank inschatten, is geen een-
voudige opdracht. Een financiële instelling
is per definitie een complexe organisatie, en
haar rol in de samenleving is niet makkelijk
te begrijpen voor wie haar werking niet door-
grondt. Daarom een korte inleiding tot de
bankenbalans.
Zoals bij elk bedrijf bestaat de balans van de
bank uit twee kanten. Op de linkerkant of ac-
tivakant staan de bezittingen van de instelling.
De rechterkant of passivakant geeft de schul-
den weer. In de jaarrekening staat hieronder
de resultaatrekening, die winst of verlies in
kaart brengt en aantoont hoe deze ontstaan is.
Op de activakant van een bankenbalans vindt
de aandachtige lezer hoeveel leningen de in-
stelling heeft uitgeschreven, welke obligaties
hij in portefeuille heeft en hoeveel gestructu-
reerde producten. Ook de waarde van de ge-
Op de balans
Activa
Passiva
Kredieten
Hypotheken
Consumentenleningen
Krediet aan ondernemingen
Krediet aan overheden
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Enz.
Liquide activa
Aandelen, bedrijfsobligaties
Staatsobligaties
Interbankenvorderingen
Enz.
Vreemd vermogen
Deposito’s
> Klantendeposito’s
> Kasbons
Financiële instrumenten
> Obligaties
> Derivaten
Interbankenmarktfinanciering
Andere activa
Vastgoed
Derivaten
Goodwill
Enz.
Balanstotaal
Balanstotaal
2.
>
WELVAART
=