60
tot op het hoogste niveau. Deze rechtstreekse
rapportering aan de CEO zal in 2013 in een
groter aantal banken worden ingevoerd. Bij
1
instelling rapporteert hij aan een lid van het
uitvoerend bestuur en bij 60% (4 van de 19
bevraagde instellingen) aan het hoofd van een
departement.
90%
van de sector (9 van de 19 be-
vraagde instellingen) heeft een
specifieke manager aangesteld
om de CSR-projecten te imple-
menteren. Het zijn vooral gro-
te instellingen die zo’n specifie-
ke functie in het leven roepen.
Dat neemt niet weg dat ook
kleinere instellingen bijzonder
veel belang hechten aan CSR.
3.
>
DEUGDELIJK BESTUUR