88
ten en diensten voor een kwetsbaar publiek.
Daarbij wordt vooral gekeken naar oudere
personen, personen met een handicap of
personen die problemen ondervinden met
hun zicht. De grote instellingen leveren op
dit vlak de meeste inspanningen. Een paar
voorbeelden:
> het installeren van bredere deuringangen
voor rolstoelgebruikers
> het afdrukken van rekeninguittreksels in
brailleschrift
> het installeren van automaten in self banks
waar de tekst op de schermen veel groter
kan worden getoond
> enz.
Verschillende financiële instellingen richten
zich ook naar een kwetsbaar publiek (zieke
personen, personen met een handicap, kin-
deren, enz.) binnen een ruim maatschappelijk
kader. Een paar voorbeelden:
> het voorzien van een tijdelijk call center be-
mand door de eigen werknemers die de do-
naties voor Kom op Tegen Kanker in goede
banen leiden
> het opzetten van spaarcampagnes waarbij
geld gedoneerd wordt aan projecten rond
pleegzorg, mantelzorg en zorgnetwerken
> het sponsoren van een restaurant waar lang-
durig werklozen aan het werk kunnen
> het oprichten van een noodhulpfonds dat fi-
nanciële steun biedt wanneer zich een ramp
voordoet
> het organiseren van een kerstdonatiecam-
pagne ten voordele van UNICEF
> enz.
Naar de toekomst toe wil de financiële sector
een blijvende ondersteuning bieden voor on-
derwijs, innovatieve projecten en sociale eco-
nomie. Dit kan alleen verwezenlijkt worden
als er ook ruimte is om projecten te financie-
ren waarvan de slaagkansen onzeker zijn.
92,3%
94,2%
64,8%
86,8%
69,5%
53%
62,9%
88,8%
49,3%
37,3%
0
20
40
60
80
100
Sport
Milieubescherming
Humanitaire hulp (in het buitenland)
Hulp aan mensen met een handicap
Gezondheidszorg
Algemene opleiding
Financiële geletterdheid
Armoedebestrijding (in België)
Festivals, concerten
Kunst
Bevraging banken-leden mei 2012 –
(
BRON: FEBELFIN)
PROJECTEN GESTEUND DOOR DE FINANCIËLE SECTOR
4.
>
MENSEN