90
daarmee op 8.605. Op al die jaren werd slechts
8
keer een basisbankdienst geweigerd, meestal
omdat de aanvrager al een zichtrekening had.
Bij de Bemiddelingsdienst kwam in 2011 geen
enkele klacht binnen over de basisbankdienst.
Ons land wordt aanzien als een standaard op
het gebied van de basisbankdienst. De Eu-
ropese Commissie vaardigde op 18 juli 2011
een niet-bindende aanbeveling uit om de EU-
landen ertoe aan te zetten aan elke EU-bur-
ger een basisbankdienst aan te bieden. Deze
aanbeveling was in ruime mate gebaseerd
op het Belgische model: heel wat bepalingen
uit de Belgische wetgeving werden integraal
overgenomen.
Microfinanciering
Via microfinanciering kunnen personen die
een onderneming wensen op te starten en die
moeilijkheden hebben om via de normale ka-
nalen een krediet te bekomen (bv. werklozen),
toch opwegworden geholpenmet kleine lenin-
gen, typisch tot ongeveer 10.000 EUR. Naast
financiële ondersteuning leveren instellingen
voor microfinanciering (MFI) ook opleidingen
en advies aan beginnende onder­nemers.
In België, maar ook in het buitenland, worden
op deze manier startende ondernemingen en
kleinschalige lokale initiatieven ondersteund.
MFI’s in het buitenland willen vooral armoede
bestrijden, terwijl ze in België een krediet wil-
len verlenen aan personen die uitgesloten zijn
van het traditionele banksysteem.
Banken bieden zelf geen microkredieten aan,
maar ondersteunen deze initiatieven via een
partnerschap met instellingen voor micro-
financiering.
Digitale kloof
Het aanbod producten en diensten dat de fi-
nanciële sector aanbiedt, wordt steeds meer
gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Internet-
bankieren, selfbanking, enz., hebben het grote
voordeel dat alles sneller, goedkoper en vaak
makkelijker gaat. Toch is er een groeiende
groep personen die niet met deze technologie
om kan. Het zal voor de financiële sector dan
ook een uitdaging vormen om te beletten dat
de digitale kloof die wordt geslagen deze per-
sonen niet financieel zal uitsluiten.
De wettelijke regeling van de
basisbankdienst: een grote stap
vooruit. Is financiële uitsluiting
tien jaar later verleden tijd?”
Françoise Deboe, Steunpunt armoedebestrijding, september 2012
4.
>
MENSEN